Skip links

Certificat d’idoneïtat

Share

Benvolgut soci@s

Com ja sabeu, el proper any 2021, en aplicació de la Llei 16/2017 (sobre canvi climàtic), la Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya cobrarà per primera vegada l’impost sobre emissions de diòxid de carboni CO2 als vehicles de tracció mecànica meritat durant l’any 2020.

Aquest impost afecta tot tipus de vehicle de tracció mecànica. No obstant, existeixen algunes excepcions que gaudiran d’una bonificació del 100%, com és el cas dels vehicles amb matrícula històrica.

Després d’un temps de negociacions amb l’administració, la Federació Catalana de Vehicles Històrics ha aconseguit un acord amb la Generalitat de Catalunya, pel qual els vehicles considerats clàssics que no disposin de matriculació històrica també podran gaudir d’aquesta mateixa bonificació del 100% sempre i quan compleixin els requisits següents:

– Una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació.

– El seu tipus específic, definit en la corresponent legislació nacional o comunitària, s’ha deixat de produir.

– El seu estat de manteniment és correcte des d’un punt de vista històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals.

Què s’haurà de fer per a gaudir de la bonificació? S’haurà d’aportar un certificat d’idoneïtat emès per un club.

El soci, per tal  d’obtenir-lo, haurà  de trametre al club la documentació següent de cada vehicle:

– Permís de circulació.

– Fitxa tècnica.

– Fotografia exterior (vista frontal).

– Fotografia exterior (vista posterior).

– Fotografia exterior lateral.

– Fotografia de l’interior, tablier, quadre de comandaments.

– Fotografia del motor.

Aquesta documentació fotogràfica, és podrà enviar per Whatsapp al telèfon 629 526 800.

Aquest certificat d’idoneïtat, que ha d’ésser validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics amb caràcter previ a la seva presentació a l’administració tributària, tindrà  una validesa de 10 anys

La filosofia d’aquestes consideracions no és extensiva a tots els vehicles de més de 30 anys, sinó a aquells vehicles de col·lecció i d’ús no diari que puguin ser considerats bé patrimonial a conservar.

Un cop disposem d’aquesta informació, un inspector designat pel club i registrat a la Federació Catalana de Vehicles Històrics farà una inspecció ocular del vehicle i procedirà a emetre i tramitar el corresponent certificat d’idoneïtat.

El club enviarà el certificat i la documentació a la FCVH per la seva validació i registre.

La FCVH envia a la GENERALITAT el Certificat d`Idoneïtat del vehicle perquè se l’hi apliqui la bonificació de l’impost de CO2.

Preus:

La Federació cobrarà 20€  per vehicle. A aquest import, s’hi haurà d’afegir el cost de les tasques de gestió del club de 10€.

Us demanem que ens feu arribar tota la documentació el més aviat possible per tal de poder-nos organitzar. 

Qualsevol dubte o consulta, al telèfon 629 526 800.

L’equip d’Històrics.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la vostra experiència web.
Obrir
Arrossegar