Skip links

Certificat d’idoneïtat

Share

Benvolgut soci@s

Com ja sabeu, el proper any 2021, en aplicació de la Llei 16/2017 (sobre canvi climàtic), la Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya cobrarà per primera vegada l’impost sobre emissions de diòxid de carboni CO2 als vehicles de tracció mecànica meritat durant l’any 2020.

Aquest impost afecta tot tipus de vehicle de tracció mecànica. No obstant, existeixen algunes excepcions que gaudiran d’una bonificació del 100%, com és el cas dels vehicles amb matrícula històrica.

Després d’un temps de negociacions amb l’administració, la Federació Catalana de Vehicles Històrics ha aconseguit un acord amb la Generalitat de Catalunya, pel qual els vehicles considerats clàssics que no disposin de matriculació històrica també podran gaudir d’aquesta mateixa bonificació del 100% sempre i quan compleixin els requisits següents:

– Una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació.

– El seu tipus específic, definit en la corresponent legislació nacional o comunitària, s’ha deixat de produir.

– El seu estat de manteniment és correcte des d’un punt de vista històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals.

 Què s’haurà de fer per a gaudir de la bonificació? S’haurà d’aportar un certificat d’idoneïtat emès per un club.

El soci, per tal  d’obtenir-lo, haurà  de trametre al club la documentació següent de cada vehicle:

– Permís de circulació.

– Fitxa tècnica.

– Fotografies actuals dels exteriors, interiors i del motor del vehicle.

Aquest certificat d’idoneïtat, que ha d’ésser validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics amb caràcter previ a la seva presentació a l’administració tributària, tindrà  una validesa de 10 anys

La filosofia d’aquestes consideracions no és extensiva a tots els vehicles de més de 30 anys, sinó a aquells vehicles de col·lecció i d’ús no diari que puguin ser considerats bé patrimonial a conservar.

Tot seguit et demanem que omplis el formulari per cada vehicle que reuneixi les condicions per obtenir  aquesta bonificació.

El club enviarà el certificat i la documentació a la FCVH per la seva validació i registre. Si tot és correcte, la Federació enviarà un SMS al propietari del vehicle, el qual haurà de respondre signant i donant el seu consentiment a la tramitació. Quan la Federació rebi la resposta de l’SMS, el propietari del vehicle farà arribar el certificat a l’Agència Tributària de Catalunya perquè consideri el vehicle com bonificable pel 100% de l’impost.

Preus:

La Federació cobrarà 20€  per vehicle. A aquest import, s’hi haurà d’afegir el cost de les tasques de gestió del club. En aquests moments no disposem de prou informació del procés per poder precisar el cost d’aquesta gestió, però estimem serà aproximadament de 10€.

Us demanem que ens feu arribar tota la documentació el més aviat possible per tal de poder-nos organitzar. La data límit és el 15 de gener de 2021.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la vostra experiència web.
Obrir
Arrossegar